Algemene Voorwaarden Blij! Coaching 

artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (vervolg)overeenkomst tussen Blij!

Coaching en Wederpartij. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden en/of

overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn

overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van

de hand gewezen.

3. Blij! Coaching heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De

gewijzigde Algemene Voorwaarden worden toegezonden en zijn van toepassing op alle werkzaamheden

die voortvloeien uit reeds bestaande overeenkomsten, tenzij Wederpartij binnen zeven (7) dagen schriftelijk

zal mededelen niet akkoord te zijn.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden

volledig in stand en zijn geheel van toepassing. De nietige bepaling zal worden vervangen door een geldige

bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Blij! Coaching zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, dient de aanvaarding te geschieden

binnen een redelijk termijn. In dit kader wordt verstaan onder een redelijk termijn een periode van veertien

(14) dagen.

2. Elke offerte dient schriftelijk aanvaard te worden. Indien gebruik is gemaakt van elektronische

communicatie ligt de bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie te allen tijde bij

Wederpartij. Ingeval van een andere wijze van aanvaarding is Blij! Coaching vrij om zich niet op deze

clausule te beroepen en zich op het standpunt te stellen dat een geldige overeenkomst is gesloten.

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding

opgenomen aanbod dan is Blij! Coaching daaraan niet gebonden. De afwijkende aanvaarding geldt dan als

een aanbod van de wederpartij, welk aanbod al dan niet door Blij! Coaching kan worden aanvaard.

4. Blij! Coaching kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan

begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in

het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blij! Coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor

toekomstige orders.

 

artikel 3. Uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Iedere overeenkomst tussen Blij! Coaching en de wederpartij leidt tot een inspanningsverplichting aan de

zijde van de Blij! Coaching waarbij Blij! Coaching gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste

kunnen met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit

nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Blij! Coaching derhalve

schriftelijk in gebreke te stellen. Blij! Coaching dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om

alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Blij! Coaching heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De

toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien Blij! Coaching met de wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Blij!

Coaching niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs. Wederpartij

wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien wederpartij niet akkoord is met de prijs wijziging, is

wederpartij gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van de wijziging de overeenkomst

schriftelijk te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden. Wederpartij is

nimmer gerechtigd om de overeenkomst om die reden te beëindigen indien de verhoging van de prijs

voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in

een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de

overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5. Wederpartij erkent dat het welslagen van de werkzaamheden onder de overeenkomst afhankelijk is van een

juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijk uitvoering van de overeenkomst door Blij!

Coaching mogelijk te maken zal de wederpartij Blij! Coaching steeds tijdig alle door Blij! Coaching nuttig,

nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Blij! Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Blij! Coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de wederpartij bij het

sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen

uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde

van de wederpartij niet langer van Blij! Coaching kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de

oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Blij! Coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins

omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet van Blij! Coaching kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blij! Coaching op de wederpartij

onmiddellijk opeisbaar. Indien Blij! Coaching de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij

haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Blij! Coaching tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot

vergoeding van schade en kosten die hieruit op enigerlei wijze voortvloeien voor Wederpartij en/of derden.

5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Blij! Coaching gerechtigd tot een vordering tot

schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, die hieruit direct en/of indirect voortvloeien.

6. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt dan is

wederpartij van rechtswege in gebreke zonder de noodzaak van een nadere ingebrekestelling. Blij!

Coaching is gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige

verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de

wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –

indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij,

van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn

vermogen kan beschikken, staat het Blij! Coaching vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang

te beëindigen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Blij! Coaching op de

wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde

bedragen uit welke hoofde dan ook.

 

artikel 5. Overmacht

1. Blij! Coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens

de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, ziekte aan de zijde van Blij! Coaching. Blij! Coaching heeft ook het recht

zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst

verhindert, intreedt nadat Blij! Coaching haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Blij! Coaching kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij.

4. Voor zoveel Blij! Coaching ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Blij! Coaching gerechtigd om het

reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De wederpartij is gehouden deze

factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Blij! Coaching is gerechtigd om

periodiek te factureren. Blij! Coaching is gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen dan wel vooraf

zekerheid te verlangen.

2. Indien wederpartij zich heeft ingeschreven voor een workshop en/of consult en deze zonder opgaaf van

redenen niet bijwoont of zijn/haar inschrijving niet binnen 24 uur voor aanvang van de workshop en/of het

consult annuleert worden kosten in rekening gebracht bestaande uit 100% van de hoofdsom. Indien

wederpartij de inschrijving van een workshop en/of consult annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de

workshop en/of consult worden kosten in rekening gebracht bestaande uit 50 % van de hoofdsom.

3. Klachten en/of bezwaren tegen declaraties en/of facturen dienen uiterlijk binnen een (1) week na de

factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Blij! Coaching.

4. Indien geen voorafbetaling of zekerheid is verlangd en indien partijen geen andere afspraken hebben

gemaakt, dient betaling van de factuur binnen de op de factuur gestelde termijn te geschieden.

5. Alle bedragen zijn steeds in euro’s. Wederpartij dient alle betalingen aan Blij! Coaching in euro’s te

voldoen.

6. Alle prijzen zijn inclusief BTW (omzetbelasting) en andere heffingen welke van overheidswege worden

opgelegd, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van

rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het

openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

8. Blij! Coaching heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van

de hoofdsom en de lopende rente. Blij! Coaching kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod

tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling

aanwijst. Blij! Coaching kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens

de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Blij! Coaching verschuldigde.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die

geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd

om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

10. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, kan Blij!

Coaching de vordering uit handen geven. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van

het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 25,- ter verkrijging van voldoening komen voor

rekening van de wederpartij. Indien Blij! Coaching echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Blij! Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit, behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove

schuld van zichzelf. In geen geval is Blij! Coaching aansprakelijk voor handelingen van derden die zij

inschakelt.

2. Indien Blij! Coaching toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag

van de waarde van de opdracht, zoals door Blij! Coaching gefactureerd in de periode van drie (3) maanden

voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling, en dan slechts voor zover deze facturen zijn betaald.

3. De aansprakelijkheid van Blij! Coaching is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van

zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Blij! Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte, immateriële of

vermogensschade, dan wel gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door

bedrijfsstagnatie.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Blij! Coaching aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Blij! Coaching toegerekend kunnen worden en

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Blij! Coaching is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door Blij! Coaching ingeschakelde

derden.

7. Indien de wederpartij medicatie gebruikt waarvan bekend is en/of welke voorgeschreven zijn voor de

stabilisering van stemmingswisselingen dient wederpartij hierover de informatie te verstrekken Blij!

Coaching indien deze wederpartij hiernaar vraagt. Indien wederpartij hiertoe geen informatie wenst te

verstrekken is Blij! Coaching gerechtigd om iedere behandeling te staken en gestaakt te houden alsook om

de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien de wederpartij reeds de inschrijfkosten

heeft voldaan zullen deze door Blij! Coaching worden gerestitueerd.

 

Artikel 8. Vrijwaring

1. De wederpartij vrijwaart Blij! Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Blij! Coaching

toerekenbaar is. Indien Blij! Coaching uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de

wederpartij gehouden Blij! Coaching zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen

dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van

adequate maatregelen, dan is Blij! Coaching zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

Alle kosten en schade aan de zijde van Blij! Coaching en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor

rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 9. Copyright

1. Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.blijcoaching.nl,

sherinaghafoerkhan.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft berusten bij Blij! Coaching. Gehele of

gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of

commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke

toestemming is verleend door Blij! Coaching of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

2. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint

worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten

niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Blij!

Coaching. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international

treaties.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en

mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien

aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de

rechtsbetrekking betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen pas een beroep op de

rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te

beslechten. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Blij!

Coaching waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde

rechter in het arrondissement waarin Blij! Coaching haar vestigingsplaats heeft.